Mini JCW

FRAJDA
NA WŁAŚCIWYM TORZE.

REGULAMIN
„MINI Track Days 2023“.

MINI Track Days

REGULAMIN MINI TRACK DAYS

Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje możliwość i warunki rezerwacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych pod nazwą handlową MINI Track Days (łącznie: „Wydarzenie”), polegających na umożliwieniu uczestnikowi odbycia przejazdu po torze wyścigowym/szkoleniowym samochodem MINI JCW wraz z instruktorem lub samochodem uczestnika, na zasadach opisanych w Regulaminie.

Regulamin oraz szczegółowy program Wydarzenia jest udostępniany Uczestnikom na stronie https://www.minitrackdays.pl/regulamin oraz w miejscach odbywania się Wydarzenia.

Niniejszy regulamin reguluje również warunki udziału w konkursie dostępnym pod adresem https://www.minitrackdays.pl/konkurs . Szczegółowe postanowienia dotyczące konkursu znajdują się w punkcie 5 Regulaminu.

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem Wydarzenia są:

a) Pan Konrad Banaszek, ul. Prawnicza, nr 11, 02-495 Warszawa, NIP: 1130433100 , REGON: 140375711,

oraz

b) Pan Sławomir Saniewski, ul. Żołny, nr 24A, 02-815, poczta Warszawa, NIP: 5211282015, REGON: 017459722,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej CORSE s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 24a, 02-815 Warszawa, NIP: 5213511230 (łącznie: „Organizator”), posiadającej status Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.987 t.j. z póź. zm.).

1.2. Przy organizacji Wydarzenia Organizator działa na zlecenie BMW Vertriebs GmbH, działającej poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 363068, NIP: 107-00-16-886, posługującej się dla celów podatkowych w Polsce numerem VAT 1070016892 (“ BMW”), posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424.t.j.).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny oraz możliwy jedynie na warunkach określonych w Regulaminie. Wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

2.2. Do rejestracji i udziału w Wydarzeniu uprawniona jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone co najmniej 21 lat oraz ważne prawo jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat, która łącznie:

 1. zarejestrowała się na Wydarzenie zgodnie z niniejszym Regulaminem i otrzymała wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację, oraz
 2. spełnia wymogi udziału w Wydarzeniu określone w niniejszym Regulaminie.

2.3. Uczestnik jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.

2.4. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem pkt. 3.8 Regulaminu.

2.5. Uprawnienie do udziału w Wydarzeniu może zostać przeniesione na inną osobę na zasadach określonych w pkt. 4.4. Regulaminu.

3. REJESTRACJA NA WYDARZENIE

3.1. Rejestracji na wydarzenie można dokonać na stronie: minitrackdays.pl na jeden spośród trzech sposobów:

 1. Pierwszym sposobem jest wykorzystanie otrzymanego lub zakupionego od dealera BMW / MINI zaproszenia, podając jego kod w procedurze rejestracji na Wydarzenie dostępnej na: https://www.minitrackdays.pl/rejestruj
 2. Drugim sposobem jest wykorzystanie zaproszenia stanowiącego wygraną w konkursie organizowanym na stronie minitrackdays.pl („Konkurs”), podając jego kod w procedurze rejestracji na Wydarzenie dostępnej na: https://www.minitrackdays.pl/rejestruj . Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe za pośrednictwem formularza dostępnego pod https://www.minitrackdays.pl/konkurs . Szczegółowe zasady Konkursu opisane zostały w pkt. 5 Regulaminu.
 3. Trzecim sposobem jest dokonanie rejestracji osobiście na torze w dniu Wydarzenia, bez konieczności posiadania zaproszenia. Rejestracja taka będzie możliwa wyłącznie w zakresie dostępności wolnych slotów na torze w danym dniu Wydarzenia. W przypadku braku wolnych slotów rejestracja na Wydarzenie w ten sposób nie będzie możliwa.

3.2. Zaproszenie jest znakiem legitymacyjnym opatrzonym unikalnym ciągiem liter i cyfr, które mogą być poprzedzielane myślnikami, stanowiącym kod zaproszenia.

3.3. Zaproszenie jest przypisane do konkretnego toru i dnia Wydarzenia. Posiadacz zaproszenia może wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie w dacie wskazanej w zaproszeniu. Zaproszenie można wykorzystać na Wydarzenie nie później niż w terminie wskazanym na zaproszeniu o ile taka data została wskazana.

3.4. Osoba rejestrująca się na Wydarzenie wybiera samochód oraz godzinę swojej jazdy oraz uzupełnia dalsze dane formularza, w tym podaje swoje dane osobowe i przesyła prawidłowo wypełniony formularz.

3.5. Po dokonaniu rejestracji na Wydarzenie, uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą skuteczne dokonanie rejestracji, zawierającą szczegóły Wydarzenia oraz Regulamin. Użytkownik może być zobowiązany do uprzedniego potwierdzenia prawidłowości podanego adresu mailowego, bez którego rejestracja może być nieskuteczna. Do zawarcia umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu dochodzi w momencie skutecznego dokonania rejestracji do Wydarzenia.

3.6. Za rejestrację nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Rejestracja jest dobrowolna, choć brak dokonania rejestracji uniemożliwia udział w Wydarzeniu.

3.7. Możliwość skorzystania z trzeciego sposobu rejestracji na Wydarzenie opisanego w pkt. 3.1.(c), jest uzależnione od liczby wolnych slotów na torze podczas danego dnia Wydarzenia. Informację o liczbie wolnych slotów będzie można uzyskać od Organizatora w miejscu i czasie trwania Wydarzenia. W przypadku braku wolnych slotów na torze, rejestracja na Wydarzenie i uczestnictwo w Wydarzeniu w ten sposób nie będzie możliwe.

3.8. W przypadku chęci skorzystania przez uczestnika z drugiego i każdego kolejnego przejazdu w ciągu jednego dnia Wydarzenia, uczestnik wykupuje przejazd na danym torze za cenę wskazaną podczas Wydarzenia, która to cena obejmuje miejsce na torze w określonym czasie, samochód oraz instruktora. W przypadku braku wolnych miejsc ponowne uczestnictwo w Wydarzeniu tego samego dnia nie jest możliwe.

4. UDZIAŁ W WYDARZENIU

4.1. W trakcie Wydarzenia Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego prawa jazdy oraz dowodu tożsamości (tj. paszportu lub dowodu osobistego).

4.2. W dniu Wydarzenia uczestnik zgłasza swoje stawiennictwo za pośrednictwem aplikacji udostępnianej na urządzeniach elektronicznych udostępnianych na torach podczas Wydarzenia oraz potwierdza wprowadzone podczas rejestracji dane osobowe i w razie potrzeby zawiera stosowne umowy dot. użyczenia lub najmu toru i/lub pojazdu.

4.3. Organizator jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych uczestnika, jego uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a także okoliczność spełnienia warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności przed rozpoczęciem Wydarzenia uczestnik musi okazać ważne prawo jazdy oraz potwierdzić ostatecznie spełnienie pozostałych wymogów formalnych pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Wydarzeniu.

4.4. Aby przenieść prawo uczestnictwa w wydarzeniu na inną osobę Uczestnik, korzystając z adresu mailowego użytego do rejestracji na Wydarzenie, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danego Wydarzenia, powinien złożyć oświadczenie Organizatorowi, na adres mailowy kontakt@minitrackdays.pl zgodnie z którym:

 1. w Wydarzeniu, zamiast uczestnika będzie uczestniczyć inna osoba, która nabędzie wszelkie prawa i obowiązki Uczestnika,
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że utraci prawo uczestnictwa w Wydarzeniu,
 3. osoba mająca uczestniczyć w Wydarzeniu wyraża zgodę na wejście w prawa i obowiązki Uczestnika i wzięcie udziału w Wydarzeniu na warunkach określonych w Regulaminie,
 4. osoba taka spełnia wymagania niniejszego Regulaminu dla uczestnictwa w Wydarzeniu,

Jednocześnie, dla skutecznej identyfikacji osoby, która ma uczestniczyć w Wydarzeniu w miejsce uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania takiej osobie wiadomości mailowej, w której Organizator potwierdził uprawnienie uczestnika do uczestnictwa w Wydarzeniu, a osoba taka jest zobowiązana okazać taką wiadomość Organizatorowi podczas stawiennictwa na Wydarzeniu (okazanie na ekranie urządzenia jest wystarczające, nie ma potrzeby drukowania wiadomości). Uczestnik jest zobowiązany do przekazania wiadomości wyłącznie osobie mającej uczestniczyć w Wydarzeniu. W przypadku posługiwania się ww. wiadomością przez kilka osób, Organizator jest uprawniony do niedopuszczenia wszystkich tych osób do uczestnictwa w Wydarzeniu. W przypadku stawiennictwa uczestnika i wyrażenia woli uczestnictwa w Wydarzeniu, do uczestnictwa będzie dopuszczony wyłącznie uczestnik.

4.5. W trakcie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi przez cały okres uczestnictwa w Wydarzeniu wynosi 0.0 promila alkoholu we krwi.

4.6. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może również przed rozpoczęciem wydarzenia lub w jego trakcie poprosić wszystkich lub wybranych uczestników o poddanie się badaniu alkomatem. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub w przypadku odmowy poddania się badaniu alkomatem, Organizator odmówi dopuszczenia uczestnika do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa uczestnicy jazd odbywających się w języku polskim muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie oraz wykonywanie poleceń wydawanych przez personel szkoleniowy.

4.7. Czas niezbędny dla uczestnictwa w Wydarzeniu przewidywany przez Organizatora to:

 1. 10 minut – rejestracja i/lub zgłoszenie stawiennictwa, weryfikacja uprawnień;
 2. 10 minut – instruktaż;
 3. 40 minut – maksymalny czas slotu na całość jazdy testowej po torze;

4.8. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu Wydarzenia odpowiednio wcześniej, w odpowiednim czasie umożliwiającym uprzednie zgłoszenie stawiennictwa i weryfikację uprawnień oraz przeprowadzenie instruktażu. W przypadku zbyt późnego stawiennictwa uczestnika na torze, Organizator ma prawo odmówić realizacji przejazdu.

4.9. Uczestnik nie może wziąć udziału w jeździe testowej, jeżeli nie uczestniczył w poprzedzających częściach Wydarzenia, w tym w instruktażu. Jeżeli uczestnik wykazuje braki w zakresie zasadniczych elementów części teoretycznej, osoba przeprowadzająca instruktaż może podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z udziału w pozostałej części Wydarzenia. Uczestnikowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia z tego tytułu.

4.10. Wydarzenie odbywa się bez względu na warunki pogodowe. W przypadku skrajnie ekstremalnych warunków pogodowych, mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Wydarzenia w każdym czasie, to jest również w trakcie Wydarzenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator. W takim przypadku uczestnicy będą uprawnieni do wzięcia udziału w Wydarzeniu w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem, lecz nie są uprawnieni do żądania zwrotu kwoty wartości uczestnictwa w Wydarzeniu.

4.11. W trakcie Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania (a) przepisów prawa, w szczególności powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności prowadzenia pojazdów zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.), (b) obowiązujących w miejscu Wydarzenia regulaminów porządkowych dostępnych w miejscu prowadzenia Wydarzenia, (c) zasad bezpieczeństwa, jak również (d) poleceń wydawanych przez obsługę Wydarzenia w tym w szczególności przez przydzielonych instruktorów.

4.12. Charakter Wydarzenia wymaga wysiłku fizycznego oraz umiejętności podejmowania szybkich decyzji w stresującej sytuacji, w związku z czym uczestnicy muszą wykazywać się odpowiednią kondycją fizyczną oraz umysłową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Uczestnika w zakresie posiadania odpowiedniej kondycji, Uczestnik jest zobowiązany powstrzymać się od uczestnictwa w Wydarzeniu.

4.13. Ze względów bezpieczeństwa przez cały czas trwania Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania innych uczestników Wydarzenia. Dotyczy to również jazdy w strefach, na których odbywa się publiczny ruch drogowy. Odstępstwa od tego zakazu możliwe są wyłącznie na wyraźne polecenie instruktora.

4.14. Każdy uczestnik, który naruszy niniejszy Regulamin może zostać pozbawiony przez Organizatora prawa dalszego udziału w Wydarzeniu.

5. KONKURS

5.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest kierowany do osób spełniających warunki formalne uczestnictwa w Wydarzeniu.

5.2. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do Wydarzenia na torze wybranym przez uczestnika podczas rejestracji do Konkursu.

5.3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi podjąć wszystkie poniższe działania łącznie w czasie trwania Konkursu:

 1. wejść na Stronę Konkursową: www.minitrackdays.pl/konkurs ,
 2. zaakceptować regulamin,
 3. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe,
 4. uzupełnić formularz konkursowy prawidłowymi danymi,
 5. postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez Organizatora, w szczególności potwierdzić adres mailowy i udział w Konkursie o ile będzie tego wymagała wiadomość e-mail od Organizatora.

5.4. Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, uczestnik wybiera tor, którego ma dotyczyć Nagroda. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie raz i wybrać wyłącznie jeden tor.

5.5. Z możliwości udziału w Konkursie wyłączeni są:

 1. pracownicy Organizatora oraz BMW,
 2. inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu,
 3. pracownicy agencji lub podmiotów działających w branży reklamowej współpracujących z Organizatorem,
 4. członkowie najbliższej rodziny powyższych osób; Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pełni jury Konkursowe jury, składające się z trzech (3) przedstawicieli Organizatora (zwane dalej „Jury”).

5.7. Pula konkursowa jest ustalana przez Organizatora. Nagrody z puli konkursowej dotyczą każdego toru, który został uwzględniony w formularzu rejestracji na Konkurs. Każdy z uczestników wygrywających Konkurs (dalej „ Laureaci”) otrzyma jedną Nagrodę, tj. jedno zaproszenie do udziału w Wydarzeniu, w wybranym przez siebie dniu. Organizator zachowuje prawo do przeznaczenia na Nagrody dodatkowej puli konkursowej, zwiększającej szanse wygranej w Konkursie.

5.8. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia na stronie www.minitrackdays.pl/konkurs. Zgłoszenia do konkursu dla danego toru będą zamykane 3 dnia przed dniem danego Wydarzenia o godzinie 23:59. Laureaci Konkursu będą wyłaniani i informowani o wygranej najpóźniej 2 dni przed dniem danego Wydarzenia.

5.9. Nagroda będzie przekazywana drogą e-mailową.

5.10. Laureatami będzie ograniczona liczba uczestników, biorących udział w Konkursie, którzy udostępnili najbardziej kreatywne, w opinii Jury, zgłoszenia konkursowe. Organizator zachowuje prawo do zwiększenia liczby Laureatów w przypadku przeznaczenia na Nagrody dodatkowej puli konkursowej, zwiększającej szanse wygranej w Konkursie.

5.11. Decyzja Jury jest wiążąca dla uczestników Konkursu. Uczestnik może kwestionować decyzję Jury w procedurze reklamacyjnej opisanej w 9 Regulaminu.

5.12. Treść zgłoszenia konkursowego powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste lub dobra osobiste, uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów.

5.13. Treść zgłoszenia konkursowego nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obelżywych, erotycznych, niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, nawiązujących do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, prawa do prywatności i ochrony wizerunku, praw autorskich. Zgłoszenie nie może również zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów konkurencyjnych wobec Organizatora i BMW. Oceny treści zgłoszenia dokonuje Jury.

5.14. W przypadku:

 1. gdy uczestnik przestanie spełniać warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie,
 2. naruszenia przez uczestnika zasad Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora
 3. stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony uczestnika,

Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu, informując o tym uczestnika w wiadomości zawierającej uzasadnienie decyzji Organizatora.

5.15. Uczestnik wykluczony z Konkursu nie będzie uprawniony do uzyskania statusu Laureata ani otrzymania Nagrody (w przypadku gdyby status Laureata został mu przyznany uprzednio), niezależnie od spełnienia innych warunków.

5.16. Uczestnicy nie są uprawnieni do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu lub zamiany Nagrody.

5.17. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody (w tym np. poprzez niestawiennictwo lub spóźnione stawiennictwo na Wydarzeniu), ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.18. Wartość netto usługi stanowiącej realizację Nagrody wynosi: 600 złotych.

5.19. Wyłącznie w przypadku, gdy Nagroda nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) na podstawie art. 21 ust. 1. pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, ze zm.) lub na innej podstawie prawnej, zastosowanie znajdą dalsze przepisy niniejszego ustępu (tj. pkt. 5.20 – 5.24).

5.20. Wraz z każdą Nagrodą wymienioną powyżej, Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości netto przyznanej Nagrody. Nagroda, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną stanowią łącznie nagrodę w kwocie brutto przyznawaną w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zapłatę podatku, o którym mowa poniżej.

5.21. Nagroda w kwocie brutto podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, ze zm.).

5.22. Płatnikiem podatku jest podmiot zobowiązany na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, ze zm.) tj. Organizator lub BMW.

5.23. Przed przekazaniem Nagrody, płatnik potrąci należny podatek w wysokości 10% wartości nagrody w kwocie brutto w celu wpłaty tego podatku na rachunek właściwego organu podatkowego.

5.24. Laureat jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji i rozliczenia Konkursu, tj. danych znajdujących się w formularzu zapisu do Konkursu obejmujących w szczególności imię i nazwisko oraz adres mailowy.

5.25. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu oraz poruszają się po torze, jak również po innych strefach szkoleniowych, na własne ryzyko.

6.2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Organizatora oraz BMW za skutki zdarzeń zaistniałych w trakcie Wydarzenia jest wyłączona. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód powstałych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.

6.4. Uczestnicy przed dopuszczeniem do udziału w Wydarzeniu mogą zostać poproszeni o złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego określenia odpowiedzialności związanej z udziałem w Wydarzeniu.

7. REJESTROWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA

7.1. W trakcie Wydarzenia uczestnik może zostać poproszony o udzielenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora lub BMW wizerunku uczestnika w materiałach dotyczących tego Wydarzenia. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.

7.2. Przebieg Wydarzenia będzie filmowany i fotografowany przez Organizatora dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, w tym media społecznościowe, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora lub BMW i partnerów BMW.

7.3. Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) utrwalony wizerunek uczestnika Wydarzenia może być wykorzystywany jako szczegół całości, jaką jest Wydarzenie, bez obowiązku uzyskania odrębnej zgody uczestnika.

7.4. Wykorzystanie przez Organizatora lub BMW wizerunku uczestnika indywidualnie lub jako kluczowego elementu prezentacji odbywa się wyłącznie na podstawie odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na takie wykorzystanie wizerunku.

7.5. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Wydarzenia i udostępnione uczestnikom pod warunkiem udzielenia przez nich odpowiedniej zgody.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@minitrackdays.pl.

8.2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko uczestnika oraz jego adres e-mail,
 2. uzasadnienie reklamacji zawierające wskazanie istoty nieprawidłowości wykrytej przez uczestnika, o ile to możliwe wskazanie przyczyn nieprawidłowości i dowodów zaistnienia tych nieprawidłowości oraz wskazanie żądania uczestnika.

8.3. W przypadku złożenia reklamacji posiadającej braki w zakresie koniecznych jej elementów, Organizator zwróci się do użytkownika najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych w prośbą o jej uzupełnienie.

8.4. Organizator dołoży starań by wszelkie reklamacje rozpatrywane były bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Termin ten rozpoczyna bieg od przekazania przez użytkownika reklamacji wszystkich wymaganych elementów reklamacji.

8.5. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy, chyba że strony ustaliły inną forma odpowiedzi.

8.6. Ewentualna odmowa uwzględnienia złożonej reklamacji będzie zawierać uzasadnienie.

8.7. Reklamacje wniesione przez tego samego uczestnika i dotyczące tej samej nieprawidłowości, której dotyczyła już uprzednia reklamacja oraz reklamacje oczywiście bezzasadne będą pozostawiane bez rozpoznania.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Uczestnik będący konsumentem posiada między innymi poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Uczestnik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizator,
 2. Uczestnik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.3. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”)

10.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Wydarzenia jest BMW.

10.3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, wiek, dane niezbędne do rozliczenia konkursu, wizerunek utrwalony na fotografii lub filmach, wynik badania alkomatem, będą przetwarzane w celach:

 1. podjęcia działań niezbędnych do realizacji Wydarzenia (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. b);
 2. udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego, realizacji innych obowiązków wynikających wprost z treści obowiązujących norm prawnych (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. c);
 3. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. f);
 4. przeprowadzaniu kontroli w zakresie zgodności, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego w ramach grupy kapitałowej do której należy administrator, stanowiący prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu jednolitych standardów i sprawozdawczości grupy kapitałowej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. f );
 5. w celu realizacji i dokumentowania przysługujących Pani/Panu praw przyznanych na podstawie RODO, stanowiący prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zgodności z obowiązującym prawem wobec uprawnionych organów administracji publicznej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. f);
 6. Jeżeli dodatkowo Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na badanie alkomatem, otrzymywanie dedykowanego newslettera od BMW, dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o zgodę (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. a);

10.4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania odbiorcom zewnętrznym, w szczególności zajmującym się obsługą szkoleń z jazdy, obsługą floty samochodowej, informatyczną lub prawną, na podstawie odrębnych umów zawartych z administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora w tym audytorom lub organom publicznym, a także instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie norm obowiązującego prawa (w szczególności w zakresie obsługi mandatów i innych kar pieniężnych).

10.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania, a po ich realizacji – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi normami prawnymi. W przypadku przetwarzania danych osobowych w różnych celach – przez odpowiedni okres liczony po zakończeniu realizacji ostatniego z nich.

10.6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes (jak wskazano powyżej), Pani/Pana sprzeciw zostanie rozpatrzony po analizie czy prawnie uzasadniony interes administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, podstawowych praw i wolności przysługujących Pani/Panu. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

10.7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pod adresem e-mail daneosobowe.vertriebs@bmw.pl lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”.

10.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

10.10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.

10.11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

10.12. BMW stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. BMW wdrożyła odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. BMW w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

10.13. Uczestnikom Wydarzenia przysługuje prawo:

 1. żądania od BMW dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. uzyskania informacji co do sposobu przetwarzania danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wykorzystanie wizerunku.

10.14. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim są przetwarzane, jednak nie dłużej niż rok od przeprowadzenia Wydarzenia.

10.15. Uczestnik Wydarzenia może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@minitrackdays.pl . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. REZYGNACJA, PRZESUNIĘCIE TERMINU ORAZ ODWOŁANIE WYDARZENIA

11.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu bez podawania powodów, przesyłając wiadomość na adres kontakt@minitrackdays.pl i podając numer zaproszenia lub numer podany podczas rejestracji. Nie jest możliwa rezygnacja w przypadku rejestracji o Wydarzenia w miejscu i dniu odbywania się Wydarzenia. W takim przypadku uczestnik nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty wartości uczestnictwa w Wydarzeniu ani do wzięcia udziału w Wydarzeniu w innym terminie, chyba co innego zostanie wyraźnie ustalone w toku uzgodnień indywidualnych z Organizatorem.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Wydarzenia lub jego odwołania ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników zarejestrowanych na dany termin, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą Wydarzenia.

11.3. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo roszczenia uczestnika względem Organizatora z tytułu zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia są wyłączone.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. Komunikacja z uczestnikiem następować będzie w języku polskim.

12.2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia należy zastosować regułę, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

12.4. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy przedsiębiorcami jest właściwy rzeczowo i funkcjonalnie sąd w Warszawie. Spory z konsumentami są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

13. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

13.1 Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile przy umowie działał jako konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Po spełnieniu świadczenia prawo odstąpienia wygasa.

13.3 W celu wykonania prawa odstąpienia należy poinformować Organizatora o odstąpieniu od umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: kontakt@minitrackdays.pl. Możliwe jest skorzystanie z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, nie jest to jednak obligatoryjne. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczające jest przesłanie informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia na adres wskazany powyżej przed upływem okresu odstąpienia.

13.4 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem 13 Regulaminu uczestnikowi zwrócone zostaną niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o odstąpieniu, wszelkie otrzymane od niego środki pieniężne. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu. Zwrot środków w inny sposób jest możliwy, w tym celu konieczny jest jednak bezpośredni kontakt z Organizatorem.

14. KONTAKT

14.1. Dane teleadresowe do oświadczeń składanych Organizatorowi w związku z niniejszym Regulaminem:

Organizator:

1) Pan Konrad Banaszek, ul. Prawnicza, nr 11, 02-495 Warszawa, NIP: 1130433100 , REGON: 140375711,

oraz

2) Pan Sławomir Saniewski, ul. Żołny, nr 24A, 02-815, poczta Warszawa, NIP: 5211282015, REGON: 017459722,

prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą CORSE s.c. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żołny 24a, 02-815 Warszawa, NIP: 5213511230.

Numer telefonu: +48 600 097 866

Adres email: kontakt@minitrackdays.pl

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.minitrackdays.pl/regulamin

Data wejścia w życie regulaminu: 10.03.2023

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - pobierz